زندگی‌نامه

استاد سید عباس سیاحی استاد سیاحی چهره ماندگار هنر رنگرزی سنتی ایران، پدر گبه ایران، معلم همه ایرانیان و متولی راه اندازی سپاه دانش بود. در ادامه بخش‌هایی از ز...

بیشتر بخوانید

آ

آرزو

آرزو من آفتاب غروب فراری از مرگم که در کنار کویر پناه کوهی سخت امید و آرزویم را به دشت می‌ریزم و التماس کنان دست‌های لرزانم به...

ک

کودکی

کودکی مرا گر چه تن پیر و مو شد سپید دلی هست پر آرزو، پر امید تنم همچو زندان سرد و خموش دلم کودکی زنده، پر جنب و جوش چو از روزن ...

ر

رنگ‌های خدا

رنگ‌های خدا ای رنگرز بزرگ عالم صنعتگر جن و دیو و آدم گویند که سرخ و آبی و زرد در رنگ بود دوای هردرد این هر سه تو کرده‌ای پدیدار...